Žádosti životního prostředí

Sekce: Životní prostředí

 

Formuláře

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru
Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o vyjádření
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Oznámení o užívání stany vodního díla
Ohlášení
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Žádost o stanovení způsobení a podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných l.
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání rybářského lístku